De ce a trebuit Isus să învețe ascultare?

Este multă controversă și dezbateri în legătură cu persoana, natura și rolul lui Isus Hristos. Poate cel mai bine este să vedem ce spune Biblia – care clarifică lucrurile foarte bine.

Isus a fost ispitit în toate privințele, ca noi

„Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.” Evrei 4:15.

Cum suntem noi ispitiți? „Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Iacov 1:14. Toți avem o dorință de a face voia proprie (păcatul din fire). Isus a fost ispitit ca noi, ceea ce înseamnă că și El a avut această dorință, căci și El a avut parte, în mod voluntar, de aceeași fire ca a noastră. Totuși, El nu a cedat niciodată în fața acestor dorinți, și astfel, ispitele nu au rezultat într-o naștere – El a fost „fără păcat” – Isus nu a făcut niciodată păcat.

Isus a avut o voie proprie, pe care a respins-o

„Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” Luca 22:42.

Isus S-a rugat ca voia lui Dumnezeu să se facă și nu voia Lui proprie, pentru că această voie proprie era împotriva voii lui Dumnezeu. Dacă El Și-ar fi urmat voia proprie, ar fi fost neascultător față de Dumnezeu. Dar voia lui Dumnezeu a fost întotdeauna făcut în trupul lui Isus, și astfel, noi am primit posibilitatea de a fi mântuiți!

Isus S-a smerit și a s-a făcut asemenea oamenilor

„Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. Filipeni 2:5-8.

Te-ai gândi că acesta este actul absolut al smereniei – când Isus S-a înjosit și S-a născut ca om, pe pământ. Dar aici scrie că El S-a smerit ca om. Asta din cauză că și El avea o voie proprie, care era împotriva voii lui Dumnezeu și tocmai această voie trebuia respinsă și răstignită. Cu alte cuvinte, deși Isus a avut oportunitatea să păcătuiască, n-a făcut-o niciodată. Pavel continuă să scrie: „ De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume …” Filipeni 2:9-11.

Isus a trebuit să lupte și să asculte pentru a fi mântuit de păcat și moarte

„El este Acela care, în zilele vieţii Sale pământeşti, aducând rugăciuni şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte, şi fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui, măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Evrei 5:7-8.

Răsplata păcatului este moartea. Pentru a fi salvat de moarte, Isus a trebuit să lupte și să-Și respingă propriile înclinații naturale; a trebuit să învețe să asculte de voia lui Dumnezeu, pentru că avea o fire, o voie proprie. Acest lucru a dus la suferință în fire, dar făcând astfel, El a biruit păcatul. Noi suntem chemați să facem la fel ca El. (1 Petru 4:1-3)

Isus ne spune să-L urmăm pe această cale a lepădării proprii

„Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: ‘Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga.’” Matei 16:24-25.

Isus a spus că trebuie să-L urmăm, adică să mergem pe calea pe care a mers El. El însuși spune că drumul constă din lepădare de sine – respingerea și răstignirea poftelor și dorințelor din fire cu care toți oamenii, inclusiv Isus, sunt născuți. Dacă noi continuăm să-L urmăm pe această cale, vom ajunge unde este El.

Isus a fost făcut „asemenea fraților Lui”

„Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor. Căci negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţei lui Avraam. Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului. Şi, prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi. Evrei 2:14-17.

Isus a fost ca noi. Nu similar, nu cu anumite privilegii speciale, nu cu anumite lucruri în plus sau minus. Nu, El a fost făcut asemeni fraților Lui în toate privințele, inclusiv și partea în care a fost ispitit – ca frații Lui. Ispitele Lui au provenit din aceeași sursă – poftele și dorințele din firea Lui. În puterea Duhului lui Dumnezeu, Isus a fost prima persoană care a biruit tot păcatul din fire. Făcând astfel, El a deschis o cale pe care să-L urmăm. Fiind ispitit, El știe calea afară, și ne-a trimis Duhul lui Sfânt să ne îndrume și să ne întărească.

Faptul că Salvatorul nostru este Hristos – arătat în trup – Isus din Nazaret, Fiul Omului – înseamnă că mântuirea nu constă doar din iertarea păcatelor concepute. Ci ea constă și mai mult din călcarea pe urmele Lui, pe calea lepădării de sine – calea deschisă de El. Aici noi putem fi transformați în imaginea Lui. A fost o ființă umană care a deschis această cale și noi, ca oameni Îl urmăm. Noi suntem frații Lui!

„Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţă, după cum El este curat. 1 Ioan 3:2-3.

1

Introducere

De ce este atât de semnificativ faptul că Isus „S-a născut din sămânța lui David?”

Citește mai mult
2

De ce a trebuit Isus să învețe ascultare?

Ar fi putut Isus păcătui? De ce este această întrebare de o importanță supremă pentru creștini?

Citește mai mult
3

Isus: Fiul Omului sau Fiul lui Dumnezeu?

„Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii Săi în Sfintele Scripturi. Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul, iar […]

Citește mai mult
4

Planul de mântuire a lui Dumnezeu – Ce nu putea face Legea

Lucrarea lui Dumnezeu cu oamenii – Legea „După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin […]

Citește mai mult
5

Planul de mântuire a lui Dumnezeu – semnificația lui Hristos manifestat în trup

Hristos manifestat în trup „Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere …” Romani 8:3. Ce nu putea Legea face era să-i elibereze pe oameni de pofte și plăceri, de tendința păcatului care locuia în firea lor, ca […]

Citește mai mult
6

Spiritul lui Anticrist – negarea venirii lui Isus în fire

„Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu; şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist …” 1 Ioan 4:2-3. […]

Citește mai mult