12 versete care dovedesc că Isus a fost un om pe care Îl putem urma

12 versete care dovedesc că Isus a fost un om pe care Îl putem urma

Câteva versete selectate care arată cine a fost Mântuitorul nostru.

6 minute ·

Câteva versete selectate care arată cine a fost Mântuitorul nostru

Deși a fost Fiul lui Dumnezeu, Biblia ne spune că Isus a ales să vină jos pe pământ ca om. Este scris că El a avut o natură și o voie omenească, dar El a birut și nu a păcătuit niciodată. Datorită vieții Lui biruitoare, El a putut învinge moartea și astăzi stă la dreapta Tatălui în cer.

Pentru noi, creștinii, acesta este apogeul. Datorită faptului că El a biruit fiind om, la fel ca noi, înseamnă că și noi putem trăi aceeași viață pe care a trăit-o El când era pe pământ. Este total posibil să Îl urmăm pe Hristos în adevăr! Dacă Îl urmăm, vom ajunge și noi unde este El!

Mai jos sunt 12 versete din Biblie care dovedesc că Isus a fost un om ca și noi, pe care noi îl putem urma.

Isus a fost ispitit în toate lucrurile

„Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.” Evrei 4,15

Isus a avut o voie proprie, pe care a negat-o

"Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi facă-se nu voia Mea, ci a Ta." Luca 22,42

Isus ne spune să Îl urmăm pe El pe calea lepădării de sine

„Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: "Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga.’” Matei 16,24-25

Isus a crescut și S-a dezvoltat spiritual

„Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.” Luca 2,52

Duhul lui Dumnezeu mărturisește că Isus a venit în trup

„Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu; şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.” 1 Ioan 4,2-3

Isus S-a smerit și S-a făcut asemenea oamenilor

„Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.” Filipeni 2,5-8

Apostolul Pavel se referă la „Omul Isus Hristos”

„Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi; faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită, şi propovăduitorul şi apostolul Lui am fost pus eu – spun adevărul în Hristos, nu mint – ca să învăţ pe Neamuri credinţa şi adevărul.” 1 Timotei 2,5-7

Isus se numește pe Sine Om

„Isus le-a zis: "Dacă aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam. Dar acum căutaţi să Mă omorâţi pe Mine, un Om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu.” Ioan 8,39-40

Isus a trebuit să lupte și să asculte pentru a fi salvat de păcat și moarte

„El este Acela care, în zilele vieţii Sale pământeşti, aducând rugăciuni şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte, şi fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui, măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Şi, după ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut, pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veşnice.” Evrei 5,7-9

Isus este numit „înainte-mergătorul” nostru

„pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare şi neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul Templului, unde Isus a intrat pentru noi ca înainte-mergător, când a fost făcut "Mare Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec".” Evrei 6,19-20

Isus a fost „făcut asemenea fraților Săi”

„Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor. Căci negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţei lui Avraam. Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului” Evrei 2,14-17

Biblia ne spune să călcăm pe urmele lui Isus

„Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. "El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug." Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.” 1 Petru 2,21-24.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.