17 versete biblice despre faptele bune pregătite de Dumnezeu pentru noi

17 versete biblice despre faptele bune pregătite de Dumnezeu pentru noi

Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. (Efeseni 2:10)

5 minute ·

„Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.” Efeseni 2:10. Aceste fapte nu sunt făcute în propria putere și spre beneficiul nostru, ci prin harul lui Dumnezeu și prin ascultarea în El, atunci când suntem conduși de Duhul Sfânt, spre slava lui Dumnezeu.

Calea faptelor este calea vieții, pentru că „Cel care face voia lui Dumnezeu trăiește în veac.” 1 Ioan 2:17.

„Nu oricine-Mi zice: "Doamne, Doamne!" va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. … depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege." Matei 7:21-23.

Bisericilor din capitolele 2 și 3 din Apocalipsa le-a fost scris, fără excepție: „Cunosc faptele tale,” și „fă faptele dintâi.” „Urăști faptele Nicolaiților.” „Ultimele tale fapte sunt mai multe decât cele dintâi.” „…va păzi faptele Mele până la sfârșit.” „Căci nu am găsit faptele tale desăvârșite înaintea lui Dumnezeu.” Cu alte cuvinte, faptele trebuie să fie perfecte!

Singurul lucru care-L interesează pe Dumnezeu sunt faptele noastre - faptele pe care El ni le-a pregătit; este singurul lucru care are greutate la cântar!

Ce spune Biblia despre faptele pregătite dinainte?

„Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în Locuinţa morţilor în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune!” Eclestiastul 9:10.

„Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.” Eclesiastul 12:14.

„Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.” 2 Corinteni 5:10.

„Fraţii mei, ce-i foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l mântuiască? Vrei, dar, să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zadarnică? Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte, când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vedeţi, dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă. Tot aşa, curva Rahav: n-a fost socotită şi ea neprihănită prin fapte, când a găzduit pe soli şi i-a scos afară pe altă cale? După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă.” Iacov 2:14-26.

„Să ne bucurăm, să ne înveselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat." - Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.” Apocalipsa 19:7-8.

„să-Şi cureţe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.” Tit 2:14.

„şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune, în toate privinţele.” Tit 2:7.

„Să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun.” Tit 3:1.

„Pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune.” Tit 3:8.

„Trebuie ca şi ai noştri să se deprindă să fie cei dintâi în fapte bune, pentru nevoile grabnice, şi să nu stea neroditori.” Tit 3:14.

„... nesupuşi şi netrebnici pentru orice faptă bună.” Tit 1:16.

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.” Iacov 1:22.

„Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii! Iacov 3:13.

„"Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.” Apocalipsa 22:12.

Credința conduce la fapte

Înțelegem foarte clar — presupunând că vrem să înțelegem — că faptele reprezintă singurul lucru care contează, singurele lucruri care se cer și singurele care au vreo valoare.

Care este atunci valoarea faptelor făcute de Hristos pentru noi? Lucrarea lui încheiată, harul Lui? Toate acestea au menirea de a influența faptele noastre, ca și ele să devină curate și bune și să reziste testului din fața lui Dumnezeu. Gradul în care faptele noastre au fost schimbate este egal cu gradul în care am fost mântuiți, iar răsplata va fi conform acestora.

Nu ajută la nimic să vreau să fac binele, cât timp nu-l îndeplinesc. Așadar, nu există alt creștinism, decât creștinismul celor care au fapte. Tot ce rămâne pe dinafară — conform Cuvântului — e doar decepție pură!!!

Acest articol a fost tradus din norvegiană și este o versiune puțin modificată a capitolului „Calea faptelor” din cartea „Calea Vieții”, publicată în 1935.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.