29 versete biblice edificatoare despre dreptate

29 versete biblice edificatoare despre dreptate

Ce spune biblia despre dreptate?

7 minute ·

Cuvântul drept/neprihănit este scris de cel puțin 558 ori în biblie - deci putem concluziona că este o temă foarte importantă. Aici am strâns 29 de versete despre dreptate, pentru a oferi un imagine asupra gândurilor lui Dumnezeu cu privire la această temă.

Dreptatea este un lucru pe care Dumnezeu Îl pretinde de la noi

Aceste versete stau ca dovadă că noi ar trebui să urmărim activ dreptatea în viețile noastre!

„Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” Mica 6:8.

„A face dreptate şi judecată, este mai plăcut Domnului decât jertfele.” Proverbe 21:3.

„Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor. Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.” Matei 5:19-20.

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire.” 2 Timotei 3:16.

„Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, 
Sfântul lui Israel: 
"Eu, Domnul Dumnezeul tău, 
te învăţ ce este de folos 
şi te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi!
O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, 
atunci pacea ta ar fi fost ca un râu, 
şi fericirea ta, ca valurile mării.”
Isaia 48:17-18.

Dreptatea este ceva ce trebuie exersat

Versete biblice care arată că dreptatea este o acțiune care, prin credință, ar trebui să reiasă din viețile noastre zilnice.

„Dacă ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte în neprihănire este născut din El.” 1 Ioan 2:29.

„Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.” 2 Timotei 2:22.

„Să ne bucurăm, să ne înveselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat. (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.)” Apocalipsa 19:7-8.

„Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii.” Romani 6:13.

„Şi, prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii.” Romani 6:18.

„Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său.” 1 Ioan 3:10.

„Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: 'În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El.'” Fapte 10:34-35.

„Veniţi-vă în fire, cum se cuvine, şi nu păcătuiţi! Căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu: spre ruşinea voastră o spun.” 1 Corinteni 15:34.

„şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie.” Tit 2:12.

Dreptatea este un lucru în care putem progresa

Cu cât mai mult exersăm dreptatea și o urmărim, cu atât mai mult ea va crește, așa cum o arată versetele de mai jos:

„Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!” Matei 5:6.

„Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.” Proverbe 4:18.

„Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?” Romani 6:16.

„Cel ce dă sămânţă semănătorului şi pâine pentru hrană vă va da şi vă va înmulţi şi vouă sămânţa de semănat şi va face să crească roadele neprihănirii voastre.” 2 Corinteni 9:10.

Rezultatul dreptății

Iar aceste versete biblice arată rezultatul minunat pe care-l experimentăm atunci când urmărim dreptatea. Beneficii pentru acum și pentru toată eternitatea!

„Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări … Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată … Gura celui neprihănit este un izvor de viaţă … cel neprihănit are temelii veşnice.” Proverbe 10:6-7, 11, 25.

„Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: "Ce vom mânca?" sau: "Ce vom bea?" sau: "Cu ce ne vom îmbrăca?" Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” Matei 6:31-33.

„Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi de auzit să audă.” Matei 13:43.

„Lucrarea neprihănirii va fi pacea; roada neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie.” Isaia 32:17.

„Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.” Matei 25:46.

„Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi.” Evrei 1:9.

„M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în "ziua aceea" Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” 2 Timotei 4:7-8.

Alte versete biblice despre neprihănire

Am mai colectat câteva versete pentru a ne inspira de a practica și urmări dreptatea în fiecare zi!

„Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate.” Evrei 1:8.

„… să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă.” Filipeni 3:9.

„Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt.” Romani 14:17.

„Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii.” Efeseni 6:14.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.