31 de versete despre una dintre cele mai importante teme din Biblie

31 de versete despre una dintre cele mai importante teme din Biblie

Poți ghici care este această temă centrală? Un tips: Doar cei ce sunt așa primesc har…

8 minute ·

Smerenia este una dintre temele centrale din biblie. Această selecție de versete Biblice despre smerenie ne ajută să vedem de ce prețuiește Dumnezeu atât de mult această virtute.

De ce este smerenia atât de importantă?

Deoarece fără smerenie, fără ca noi să alegem de bună voie să ne supunem voii lui Dumnezeu, El nu își poate face lucrarea în noi. Sunt atât de multe versete despre smerenie în Biblie deoarece aceasta este un factor crucial pentru ca noi să fim transformați după chipul Fiului. (Romani 8:29) Aceasta este, desigur, ținta unui ucenic adevărat, și pentru ca aceasta să se întâmple noi suntem total dependenți de ajutorul și harul de la Dumnezeu. Cum primim noi acest ajutor și har?

„Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.’” Iacov 4:6.

„El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea Sa.” Psalmi 25:9.

„El mi-a zis: „Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi când ţi-ai pus inima ca să înţelegi şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău, şi tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum!’” Daniel 10:12.

„Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită. 2 Corinteni 12:9.

Exemplul de smerenie a lui Isus

Cel mai mare exemplu pe care îl avem în ceea ce înseamnă a ne smeri pe noi înșine vine de la Înaintașul și Salvatorul nostru, Însuși Isus. Aici sunt câteva versete care ne arată smerenia adâncă a lui Isus, și care ne arată cum putem și noi să Îl urmăm.

„Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.” Filipeni 2:5-8.

„Eu nu pot face nimic de la Mine însumi: judec după cum aud; şi judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis.” Ioan 5:30.

„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” Matei 11:28-30.

„Totuşi facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” Luca 22:42.

„Dar între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru; şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie robul tuturor. Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!” Marcu 10:43-45.

Pericolul mândriei

Opusul smereniei este mândria, să mă socotesc pe mine însumi mai presus sau mai important decât voia și intenția lui Dumnezeu. Aceasta poate fi subtilă – lipsa credinței, de exemplu, când mă încred în simțurile și raționamentul meu propriu mai mult decât în cuvântul, promisiunea și puterea lui Dumnezeu. Mândria este opusul gândirii lui Hristos, care este smerenia, și Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Mândria este rădăcina multor probleme și suferințe:

„Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele.” Iacov 3:16.

Tu mântuieşti pe poporul care se smereşte, şi cu privirea Ta cobori pe cei mândri.” 2 Samuel 22:28.

„Când vine mândria, vine şi ruşinea, dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.” Proverbe 11:2.

„Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.” 1 Ioan 2:16-17.

„Nu mai vorbiţi cu atâta îngâmfare, să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie; căci Domnul este un Dumnezeu care ştie totul, şi toate faptele sunt cântărite de El.” 1 Samuel 2:3.

Smerenia față de ceilalți

Aceste versete Biblice arată faptul că smerenia în relația mea cu ceilalți oameni se reflectă în gândurile, cuvintele, acțiunile și atitudinea mea:

„Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.” Filipeni 2:3-4.

„Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.” Romani 12:3.

“Aveţi aceleaşi simțăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi.” Romani 12:16.

Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.” 1 Petru 5:5.

„Atunci Isus a şezut jos, a chemat pe cei doisprezece şi le-a zis: „Dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toţi şi slujitorul tuturor!’” Marcu 9:35.

„Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.” Ioan 15:13.

Smerenia este răsplătită bogat în Împărăția cerurilor

Dacă sunt smerit înseamnă că sunt tot timpul în voia lui Dumnezeu, iar aceste versete Biblice arată faptul că smerenia duce la mari binecuvântări:

„Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!” Matei 5:3.

„Căci Domnul are plăcere de poporul Său şi slăveşte pe cei nenorociţi, mântuindu-i.” Psalmi 149:4.

„Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa.” Proverbe 22:4.

„Căci oricine se înalţă va fi smerit; şi cine se smereşte va fi înălţat.” Luca 14:11.

„Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe.” 1 Petru 5:6.

„Cei nenorociţi se vor bucura tot mai mult în Domnul, şi săracii se vor înveseli de Sfântul lui Israel.” Isaia 29:19.

„De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaş va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor.” Matei 18:4.

Alte versete biblice care arată cum privește Dumnezeu smerenia

„Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” Mica 6:8.

„Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă şi are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul Meu.” Isaia 66:2.

„Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste.” Proverbe 29:23.

„Smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa.” Iacov 4:10.

Desigur că acestea sunt doar câteva exemple. Sunt mult mai multe versete Biblice despre smerenie. Dacă cugetăm la aceste scripturi despre smerenie și suntem ascultători de ele, atunci vom găsi drumul vieții.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.