Ce face Duhul Sfânt pentru noi?

Ce face Duhul Sfânt pentru noi?

Tot ce are valoare eternă în viața aceasta și în veșnicie vine prin lucrarea Duhului Sfânt în noi.

8 minute ·

Ce face Duhul Sfânt?

Ce face Duhul Sfânt pentru noi? Tot ceea ce are valoare veșnică în acestă viață și în veșnicie le primim prin lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Dacă vrem să Îl urmăm pe Isus și vedem că avem nevoie de asta, Dumnezeu ne dă Duhul Lui Sfânt. Trebuie pur și simplu să îl cerem și să fim ascultători. (Luca 11:9-13; Fapt. Ap. 5:32) Odată ce am devenit ucenici și am primit Duhul Sfânt, el începe o lucrare în noi, pentru a ne transforma în chipul lui Hristos.  (Romani 8:29) Ucenicii își concentrează gândirea asupra lucrurilor Duhului, și vor fi conduși spre viață și pace.

Duhul Sfânt dă putere

„Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” Fapt. 1:8.

La ce folosește această putere a Duhului? Pavel a mărturisit că „așteptarea și nădejdea lui sinceră” erau ca prin viață sau moarte, Isus să fie proslăvit în trupul său. (Filipeni 1:20) Ce slujbă mai măreață are Duhul Sfânt decât să întărească ucenicii spre a fi transformați după chipul lui Isus și ca viața Lui să fie proslăvită în timp ce purtăm în trupurile noastre omorârea Domnului Isus? (2 Corinteni 4:10-11) În acest fel Îl mărturisim noi pe Isus Hristos. În nici un fel nu putem face asta prin propria noastră putere, doar prin puterea primită de la Duhului Sfânt.

Isus a deschis un drum nou și viu prin firea Sa, prin Duhul veșnic, și S-a dăruit total lui Dumnezeu așa ca noi să putem sluji Dumnezeului viu în faptele pe care El ni le-a pregătit. (Evrei 9:14; 10:20) Duhul Sfânt ne va conduce și ne va întări ca să învățăm ascultare față de Cuvântul lui Dumnezeu în suferințele noastre și ne va conduce spre desăvârșire, exact cum a fost și Isus. (Evrei 5:7-9)

Isus a spus că Tatăl Său este proslăvit când ucenicii aduc roade multe. Cei care aduc multe roade vor primi mai mult exercițiu ca să aducă și mai multe roade. (Ioan 15:2,8) Acesta este procesul de sfințire prin Duhul Sfânt, care ne face părtași la slava lui Isus (virtuțile Lui). (2 Tesaloniceni 2:14) Puterea Duhului Sfânt întărește voia noastră de a rezista în acest proces ca să nu ne pierdem curajul ci să rămânem în picioare până la sfârșit!

Duhul Sfânt este Mângâietorul

Isus a numit Duhul Sfânt Mângâietorul. (Ioan 15:26) Mângâietorul ne va călăuzi în tot adevărul, ne va dovedi păcatul, neprihănirea și judecata. (Ioan 16:8-15) Noi vom reuși să ne vedem pe noi înșine, ceea ce locuiește în firea noastră, prin Duhul în lumina Cuvântului lui Dumnezeu.

Duhul Sfânt ne dă putere pentru a birui asupra păcatului conștient. Este scris, dacă umblăm în Duhul, nu vom mai împlini poftele firii pământești. (Galateni 5:16) Dacă trăim în Duhul și umblăm în Duhul, nu vom deveni mândri, întărâtându-ne și pizmuindu-ne unul pe altul. (Galateni 5:25-26) Gândește-te la părtășia care crește din lucrarea aceasta a Duhului, pe măsură ce roadele Duhului cresc în noi tot mai mult!

Duhul Sfânt este mijlocitorul nostru

Altă lucrare a Duhului este de a fi un mijlocitor. (Romani 8:26) El va lua din ce este a lui Isus și ne va descoperi nouă. (Ioan 16:13-15) Noi nu știm să ne rugăm așa cum ar trebui, dar Duhul știe. El ne conduce în diferite situații în viața de zi cu zi, situații în care firea noastră reacționează. Situațiile acestea aduc păcatul din firea noastră la suprafață. Reacționăm în feluri diferite, prin cuvinte sau acțiuni. Când ne gândim la ce am zis sau am făcut, vedem că păcatul a fost prezent. Nu au fost virtuțile care au ieșit la iveală, ci natura omenească. Vedem că am făcut ceea ce urâm, la fel cum și Pavel a văzut în Romani 7:18-25.

Aceste reacții involuntare din fire asupra cărora primim lumină sunt numite ”faptele trupului” și pot lua formă în gânduri, vorbe și chiar acțiuni. Nu este nici o condamnare pentru ele, deoarece nu am ales conștient să păcătuim. Dar, prin Duhul, putem totuși să biruim aceste fapte ale trupului după ce acestea au ieșit din trupul nostru, dacă iubim și recunoaștem adevărul despre ce s-a întâmplat, prin faptul că alegem conștient să nu fim de acord cu ele ci să le urâm. „Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri, dar, dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.” (Romani 8:13) Când Duhul este îndrumătorul și tăria mea, atunci continui să merg în lumină și pot birui în viitor înainte să se întâmple din nou.

Duhul Sfânt dă daruri

Isus a dat diferite daruri ucenicilor săi prin Duhul Sfânt; darul vindecării, profeției, vorbirii în limbi și al tălmăcirii, cuvântul cunoștinței, cuvântul înțelepciunii, lucrării miracolelor, diferențierii duhurilor, etc. Duhul Sfânt lucrează aceste daruri în noi spre câștigul tuturor. (1 Corinteni 12:4-11) Ele sunt folosite de ucenicii Săi pentru a zidi și întări trupul pământesc al lui Hristos. ”Până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;” Efeseni 4:13

Pavel ne-a îndemnat să aspirăm la cele mai bune daruri și a vorbit despre o cale excelentă de a le primi. El a descris calitățile dragostei și a zis că fără ea suntem nimic. ”Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuieşte, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.” 1 Corinteni 13:4-8. Haideți să ne comparăm cu aceste calități divine și să lăsăm Duhul Sfânt să lucreze cu noi, ca să putem ajunge la adevăr prin ele. 

”…şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul† dinăuntru, aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia puse în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.” Efeseni 3:16-19

O chemare minunată, o slavă minunată, prin lucrarea Duhului Sfânt. Haideți să ne smerim adânc sub mâna puternică a lui Dumnezeu, prin călăuzirea Duhului Sfânt, să primim har asupra noastră, așa încât să putem ajunge la această plinătate. Haideți să facem și noi cum Pavel l-a îndemnat pe Timotei, să ne gândim la aceste lucruri, să ne dăruim total lor, ca progresul nostru să fie văzut de toți. (1 Timotei 4:15).

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.