Ce înseamnă un nume? Ce ne spun numele lui Isus despre El

Ce înseamnă un nume? Ce ne spun numele lui Isus despre El

Te-ai oprit vreodată să te gândești la semnificația care o au numele și titlurile lui Isus pentru tine?

10 minute ·

Semnificația lui Isus pentru noi nu poate fi descrisă în cuvinte. În biblie, lui Isus I-au fost date multe nume, titluri și descrieri care ne pot oferi introspectivă în cine El este și ce a făcut pentru noi. Această listă este doar un început, și total neadecvată pentru a descrie întreaga imagine a lui Isus, dar poate ne poate inspira să începem să citim și să ne gândim mai mult la Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos – și ce numele și titlurile Lui înseamnă pentru noi, atât acum, cât și în toată eternitatea!

Cuvântul – Lumina lumii

„La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor… Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl.” Ioan 1:1-4,14.

Cuvântul lui Dumnezeu conține înțelepciunea lui Dumnezeu, voia și gândurile Lui. Când Isus a venit pe pământ, a împlinit voia lui Dumnezeu în mod desăvârșit încât Cuvântul a devenit trup. În viața Lui, oamenii pot vedea harul, adevărul, înțelepciunea și puterea Cuvântului lui Dumnezeu, care era slava lui Dumnezeu. Toate acțiunile, cuvintele și atitudinea Lui radiau slava lui Dumnezeu. Viața lui Isus era un felinar strălucitor, o lumină care arăta calea către Tatăl Său. Acum este rândul nostru să-I urmăm exemplul - Cuvântul să devină trup în noi!

Emanuel - Dumnezeu este cu noi

„Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel, care, tălmăcit, înseamnă: Dumnezeu este cu noi." Matei 1:23.

Păcatul a cauzat separarea dintre oameni și Dumnezeu. Însă Dumnezeu este gelos pentru duhul nostru (Iacov 4:5) și vrea să restaureze părtășia pe care o avea la începutul nașterii omului. Isus Și-a părăsit casa și pe Tatăl Său pentru a veni pe pământ pentru noi. Iar datorită faptului că El a fost mereu de acord și total ascultător de voia lui Dumnezeu, semnificația profeției a fost împlinită în El: Emanuel - Dumnezeu este cu noi!”

Doar prin Isus Hristos avem și noi acces la Dumnezeu. Prin sacrificiul de ispășire a lui Isus pe cruce, noi am fost reconciliați cu Dumnezeu și prin viața Lui, avem o cale deschisă spre Tatăl. Chiar și acum, El Se roagă continuu pentru noi, ca și noi să fim mântuiți în chip desăvârșit. (Evrei 7:25).

Fiul lui Dumnezeu – Fiul omului

„Îngerul i-a răspuns: 'Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.'” Luca 1:35.

Isus nu a avut tată pământesc, ci a fost conceput de Duhul Sfânt, adică Dumnezeu era Tatăl Lui. Datorită acestui lucru, Isus a avut Duhul în El încă de la naștere și cu puterea acestui Duh a putut să împlinească toată voia lui Dumnezeu.

Dar când a venit pe pământ, El a fost și om - fiul lui Maria, din seminția lui David. Numele cel mai des folosit de Isus, când se referea la Sine, era Fiul omului. Ca om, El a trebuit să Se roage puternic, cu sinceritate, ca să fie salvat de la moarte, iar prin ascultare de Cuvântul și voia lui Dumnezeu, a biruit păcatul și implicit și puterea morții. (Evrei 5:7-8). În toate necazurile și ispitele, nu a păcătuit niciodată! Și-a predat voia pentru a o împlini pe a lui Dumnezeu și a distrus în totalitate lucrările diavolului. (1 Ioan 3:8).

Viața fără vină și fără păcat a lui Isus a putut fi folosită ca o jertfă de ispășire pentru păcatele întregii lumi! Jertfa Lui ne eliberează dacă credem în El și-L acceptăm ca Domn, Mântuitor dar și exemplu care merită urmat. (1 Petru 2:21-24).

„Fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut.” Matei 18:11.

„Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!” Marcu 10:45.

Isus Hristos – Salvator

„… Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis: 'Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce S-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.'” Matei 1:20-21.

„Dar îngerul le-a zis: 'Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.'” Luca 2:10-11.

„Isus” este o formă a numelui „Yeshua,” sau „Iosua,” care înseamnă „Dumnezeu mântuiește.” Acesta era un nume comun, iar Isus a fost născut în toată umilința – un om, Fiul omului. Și prin acest Om lumea urma să fie mântuită! Păcatul venise în lume prin neascultarea și mândria primului om, Adam, dar în Omul Isus, păcatul a fost biruit prin smerenie și ascultare de Dumnezeu. În Isus, blestemul care a intrat în lume prin păcat a fost cucerit - El a biruit moartea prin moartea Sa asupra păcatului. Acum și noi putem fi salvați de păcat prin moartea de ispășire a lui Isus de pe cruce; noi Îl putem urma și ajunge la virtuțile Lui.

De aceea lui Isus I-a fost dat și numele de „Hristos,” care înseamnă „Cel Uns” (sau Mesia), trimis de Dumnezeu, Tatăl și uns pentru această sarcină supremă.

Oprește-te și imaginează-ți dragostea pe care Isus ne-a dovedit-o când a ales voluntar această sarcină și ce urmări a avut ea pentru mine și tine!

EU SUNT – Alfa și Omega

„Isus le-a zis: 'Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu.'” Ioan 8:58.

Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Începutul şi Sfârşitul. Apocalipsa 22:13.

Numele lui Dumnezeu este „EU SUNT,” iar când Isus spune același lucru despre Sine, arată că El este una cu Tatăl – Cel etern, neschimbător, credincios și adevărat. El a fost acolo înainte ca timpul să înceapă și va rămâne acolo pentru toată eternitatea. Însă lucrul minunat este că Isus a părăsit cerul și eternitatea și a venit pe pământ pentru a trăi ca oamenii, pentru o perioadă! Aici El Și-a trăit viața în ascultare de voia Tatălui și a fost răstignit, dându-Și viața pentru noi. Dar acesta nu a fost sfârșitul, ci o intrare triumfătoare înapoi în glorioasa eternitate. În toate încercările și ispitele El a rămas credincios și adevărat, iar Duhul Lui s-a putut întoarce la Dumnezeu, neatins de păcatul pe care l-a întâmpinat pe pământ. El va trăi veșnic, și chiar dacă această lume va muri, viața Lui va rămâne un exemplu la ceea ce Dumnezeu poate face într-o persoană.

El a mers înaintea noastră, fiind un exemplu și un înaintaș. Dacă-L urmăm, vom ajunge și noi unde este El și vom petrece eternitatea împreună cu El - ca exemple la ceea ce Dumnezeu face în oamenii care fac voia Lui.

Regele regilor și Domnul domnilor – Numele care este peste orice alt nume

Isus Hristos este Domnul - Cel care a biruit păcatul și moartea. El este Cel care S-a smerit cel mai mult și, de aceea, a putut să fie ridicat peste orice alt nume. El a adus cinste Tatălui prin viața Sa, iar ca răsplată, acum stă la dreapta lui Dumnezeu - în slava Tatălui! Victoria Lui este eternă! Slava Lui este veșnică! Lui I s-a dat toată autoritatea în cer și pe pământ și cu această putere El e capabil să ne mântuiască. El va stăpâni în veci de veci! (Apocalipsa 11:15.)

„Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiag de fier. Şi va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu. Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: "ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAȚILOR ȘI DOMNUL DOMNILOR." Apocalipsa 19:15-16.

„Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.” Filipeni 2:5-11.

Noi trebuie să apucăm credința în acest lucru aproape incredibil - că El vrea să împartă slava Sa cu noi. El vrea să-L urmăm în moartea Lui asupra păcatului ca să primim aceeași viață ca a Lui, adică virtuțile Lui. (2 Petru 1:3-4.) Isus vrea să aibă comoștenitori! (Romani 8:16-18). Credința în asta ar trebui să ne motiveze să trăim o viață vrednică de această chemare, plini de dorință de a ne preda voia pentru a-L urma pe Isus. Haideți toți să ne trăim viețile în așa mod încât ele să reprezinte o mulțumire și o laudă pentru iubitul nostru Domn și Mântuitor, Isus Hristos - fratele nostru! Numele lui Isus să fie slăvit în toată eternitatea!

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.