21 de îndemnuri valoroase din scrisorile lui Pavel

21 de îndemnuri valoroase din scrisorile lui Pavel

When we apply these exhortations to our lives we get life-changing results.

8 minute ·

Scrisorile lui Pavel

Scrisorile (epistolele) lui pavel au fost scrise către bisericile cu care el a lucrat atunci când Evanghelia abia începea să se împrăștie în lume. Fiecare îndemn pe care l-a scris i-a fost descoperit de Dumnezeu și de aceea fiecare cuvânt este relevant și aplicabil vieților noastre în timpul nostru. Când practicăm aceste cuvinte, se întâmplă lucruri în viețile noastre. Progresăm în sfințire, roadele Duhului cresc, suntem transformați și primim viață veșnică în interiorul nostru!

Aici am colectat doar câteva dintre cele mai esențiale îndemnuri de-ale lui:

Relația cu ceilalți

Scrisorile lui Pavel sunt pline de sfaturi cu privire la interacțiunea cu oamenii. Ai luat aceste îndemnuri în întregimea lor și le-ai aplicat relațiilor tale? Ai observat cum îți afectează interacțiunea cu ceilalți? Poți mărturisi că relațiile tale devin mai bune și mai bune din cauza îndemnurilor date de Pavel?

„Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine.” Romani 12:9-21.

„Să nu ne mai judecăm, dar, unii pe alţii. Ci mai bine judecaţi să nu faceţi nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire.” Romani 14:13.

„Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.” Efeseni 4:31-32.

„Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.” Filipeni 2:3-4

„Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.” Coloseni 3:12-14.

Citește mai mult despre cum poți avea relații bune: Secretul relațiilor fără conflicte

Mort față de păcat și viu pentru Dumnezeu, în Hristos

Te-ai considerat mort față de păcat și viu pentru Dumnezeu, în Hristos? Ai meditat la ce înseamnă de fapt asta? Să-ți sacrifici propria voie, propriile pofte și dorințe ca să obții virtuțile lui hristos este întregul scop al vieții unui ucenic.

„Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii.” Romani 6:11-13.

„Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” Romani 12:1-2.

„Suntem încolţiţi în toate chipurile, dar nu la strâmtorare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiţi; prigoniţi, dar nu părăsiţi; trântiţi jos, dar nu omorâţi. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru. Căci noi, cei vii, totdeauna suntem daţi la moarte din pricina lui Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru muritor. ” 2 Corinteni 4:8-11.

„Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.” Galateni 5:24-25.

„Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.” Coloseni 3:1-3.

Citește mai mult despre ce înseamnă să te consideri mort față de păcat aici: Cum ne putem considera morți față de păcat?

Îndemnuri specifice

Ai lucrat cu aceste lucruri în viața ta? Ai observat cum ea se schimbă datorită lor? Ia câteva dintre aceste îndemnuri din epistolele lui Pavel asupra cărora să te concentrezi în zilele și săptămânile următoare și vezi ce rezultate de transformare îți aduc.

„Să ştiţi: cine seamănă puţin, puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci "pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu." 2 Corinteni 9:6-7.

„Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.” Efeseni 5:20.

„Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume.” Filipeni 2:14-15.

„Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri.” Coloseni 4:2.

„Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi de treburi şi să lucraţi cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit.” 1 Tesaloniceni 4:11.

„Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.” Filipeni 4:6-7.

„Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. ” Filipeni 4:8.

„…şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune, în toate privinţele. Iar în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie.” Tit 2:7.

Îndemnuri pentru Timotei

Timotei era un tânăr, dar Pavel l-a numit cel mai de încredere conlucrător al lui! Indiferent la ce vârstă ești, dacă urmezi acest îndem vei fi condus de a deveni un conlucrător pentru Evanghelie. Poți fi un exemplu pentru toți cei pe care-i întâlnești în viață!

„Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare şi la învăţătura pe care o dai altora.” 1 Timotei 4:12-13.

„Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă.” 1 Timotei 4:16.

„Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea. Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică, la care ai fost chemat şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori.” 1 Timotei 6:11-12.

Când preluăm aceste îndemnuri ale lui Pavel, care sunt dătătoare de viață, vedem că viața trăită ca creștin nu este deloc pasivă! Înseamnă să iei măsuri drastice, cu zel, pentru a împlini aceste îndemnuri. Vedem, de asemenea, că atunci când facem asta, obținem rezultate spectaculare!

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.