26 versete biblice despre Duhul Sfânt

26 versete biblice despre Duhul Sfânt

Cine este Duhul Sfânt? Cum îl pot primi? Ce poate el să facă?

9 minute ·

Este imposibil să trăiești o viață adevărată de creștin, ca ucenic al lui Isus fără Duhul Sfânt. Aici este o selecție de versete biblice despre Duhul Sfânt. Ele descriu rolul lui, cum îl primim și cum ne poate el ajuta.

Versete biblice despre promisiunea Duhului Sfânt

„Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, ‘pe care', le-a zis El, ‘aţi auzit-o de la Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.’” Fapte 1:4-5.

„'Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.' Amin. Matei 28:19-20.

Care este rolul Duhului Sfânt? Citește mai mult aici.

Venirea Duhului Sfânt

„În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.” Fapte 2:1-4.

Cum primim Duhul Sfânt – versete despre botezul cu Duhul

„Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc.” Matei 3:11.

„'Pocăiţi-vă', le-a zis Petru, ‘şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.'” Fapte 2:38.

„Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!" Luca 11:13.

„Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Fapte 5:32.

Citește mai multe despre importanța botezului cu Duhul Sfânt.

Duhul Sfânt – o pecete

„Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Efeseni 4:30.

„Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.” Efeseni 1:13-14.

„Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere care ne face să strigăm: "Ava!, adică: Tată!” Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.” Romani 8:14-17.

Duhul Sfânt – Ajutorul și Duhul adevărului

Isus le-a spus ucenicilor Lui nu cu mult timp înainte să-i părăsească:

„Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.” Ioan 14:15-18.

„V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” Ioan 14:25-26.

„Când va veni Ajutorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.” Ioan 15:26.

„Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Ajutorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite… Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.” Ioan 16:7, 12-14.

Ajutorul, Duhul Sfânt, ne va aminti Cuvântul lui Dumnezeu în situațiile noastre zilnice. Nu este asta o consolare mare? Ca oameni ne este foarte ușor să pierdem, în agitația vieții, concentrarea asupra lucrurilor care au valoare eternă. Duhul Sfânt ne poate aminti, în momentul în care avem cea mai mare nevoie, să nu returnăm rău pentru rău sau să aruncăm toate grijile asupra Lui, ca să enumerăm două exemple.

„căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi.” Luca 12:12.

„Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu. Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu. Romani 8:26-27.

Citește mai mult despre necesitatea Duhului Sfânt.

Duhul Sfânt – putere

„Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” Fapte 1:8.

Petru, care doar cu câteva zile înainte era timid și nu a reușit să-L mărturisească pe Isus, deși voia acest lucru, a devenit într-un moment plin de putere, când Duhul Sfânt a căzut peste el. Și tu ai o dorință în inima ta de a trăi o viață curată pentru Isus? Dorești să spui „Nu!” în ispită, dar nu ai puterea necesară? Roagă-te pentru Duhul Sfânt! El îți va da puterea să te împotrivești păcatului, ca niciodată înainte!

„După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Fapte 4:31.

Citește și: Duhul Sfânt: O putere eliberatoare!

Umblă în Duhul

„Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.” Galateni 5:25.

După ce am primit Duhul, este evidențiat prin acest verset faptul că există o cale pe cale trebuie să înaintăm. A umbla în Duhul înseamnă să fii ascultător de el.

„Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi. Galateni 5:16-17.

„Aşadar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi. Romani 8:12-13.

„De aceea, cum zice Duhul Sfânt: ‘Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu …’” Evrei 3:7-8.

„Nu stingeți Duhul.” 1 Tesaloniceni 5:19.

Rezultatul umblării în Duhul

„Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Galateni 5:22-23.

„…Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. Romani 8:6.

„Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!” Romani 15:13.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.